Monday, 27 March 2017

Zoya Svetova: Senior Roscosmos manager Vladimir Evdokimov knifed to death in Moscow remand centre [Radio Svoboda]

Zoya Svetova: Senior Roscosmos manager Vladimir Evdokimov knifed to death in Moscow remand centre [Radio Svoboda] - Rights in Russia

No comments:

Post a Comment